Ref. 12439- Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a programador/a informàtic/a

Reus, 29 de desembre de 2022 Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació  indefinida d’un/a programador/a informàtic/a per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A, en aplicació de la taxa de reposició, recollida a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2022, per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Salari: 30.000 euros bruts anuals Funcions Bàsiques : Desenvolupar i evolucionar aplicatius de la gestió del Centre de Control CentralMantenir en correcte funcionament el software existent, monitoritzant-ne el rendiment a temps realParametrització i seguiment dels sistemes utilitzats a la empresa en l’àmbit de la mobilitat urbana (aparcaments soterranis, zona blava, transport públic, bicicleta pública) Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit de presentació de candidatures: 28/01/2023 Bases i convocatòria, al següent enllaç Model d’instància, al següent enllaç Reus Mobilitat i serveis sa C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...

Ref 12126 Procés selectiu per la convocatòria d’una plaça indefinida d’ajudant de manteniment

Reus, 27/12/2022 Bases que han de regir la  convocatòria d’una plaça de treball indefinida d’un/a ajudant de manteniment  per la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A. en aplicació de la taxa de d’estabilitat recollida a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre. L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació indefinida d’un/a ajudant de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure. Funcions Bàsiques: Col·laborar en el manteniment en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions Solucionar problemes senzills que poden originar que no funcioni adequadament. Detecció i reparació d’averies dintre del seu àmbit d’actuació i coneixement, i seguiment de l’evolució de les mateixes. Donar suport als oficials en el manteniment i en la resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment i revisions bàsiques i periòdiques dels aparells de refrigeració, bombes, etc. Manteniment i reparacions senzilles generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària. Realitzar aquelles funcions pròpies dintre de la seva categoria sota supervisió i direcció de l’oficial de manteniment. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit de presentació de candidatures: 26/01/2023 Bases i convocatòria, al següent enllaç Model d’inscripció, al següent enllaç [email protected] REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i cailà s/n, 2n pis Edifici Mercat Central 43201...

Llegir més...

REF. 09844- Procés de selecció per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment

Reus,17 de novembre de 2022 Referència 09844 L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment enquadrat en la categoria d’agent de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA, en aplicació de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal recollida a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure, Funcions Bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’inscripció d’aspirants: 07/12/2022 Bases i convocatòria, al següent enllaç. Model d’instància, al següent enllaç Actualització 15/12/2022: Llistat d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 25/01/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent...

Llegir més...

Ref 09744. Procés selectiu per la contractació de 4 places indefinides de personal de neteja

Reus, 15 de novembre de 2022. Referència 09744 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició,  per la contractació indefinida  de 4 places de personal de neteja  per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. Funcions Bàsiques : Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% mínim Data límit de presentació de sol·licituds: 5 de desembre de 2022 Bases i convocatòria, en aquest enllaç Model d’inscripció, al següent enllaç Actualització 15/12/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 23/12/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 25/01/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Reus, 15 de novembre de 2022 [email protected] REUS MOBILITAT I SERVEIS S.A. c/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( edifici Mercet Central)43201...

Llegir més...

Ref. 09743. Procés selectiu per la contractació indefinida de 6 agents d’aparcament

Reus, 15 de novembre de 2022 Procés selectiu per la contractació de 6 places indefinides d’agent d’aparcament, de les quals 5 places  indefinides d’agent d’aparcament son en aplicació de la taxa de d’estabilitat recollida a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre, i 1 plaça indefinida en virtut de l’article 20 i Disposició Addicional 17 de la llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat per 2022, per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Salari brut anual segons conveni col·lectiu d’aparcaments de Catalunya i el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes pel sector públic.   Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament o de mercats.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.Manteniment bàsic i reposició de consumibles a les instal·lacions de l’aparcament. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior. Termini d’admissió de sol·licituds: 05/12/2022 Bases del procés selectiu, al següent enllaç Model d’inscripció, al següent enllaç Actualització 15/12/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 23/12/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/s/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç. Actualització 25/01/2023; Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç [email protected] REUS MOBILITAT I SERVEIS S.A. c/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( edifici Mercet Central) 43201...

Llegir més...

Ref. 6557 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment

Reus, 29 de setembre de 2022 referència 6557 L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment, inclòs a la categoria d’agent de manteniment vigent a la societat,  per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés de selecció es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Funcions Bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Data límit d’inscripció d’aspirants: 10 d’octubre de 2022 Bases i convocatòria, al següent enllaç. Model d’instancia, al següent enllaç Actualització 13/10/2022: Llistat previ de persones aspirants admeses i excloses, al següent enllaç Actualització 25/10/2022: Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 26/10/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç Actualització 28/10/2022: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 02/11/2022: Convocatòria per la realització de la prova d’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 08/11/2022: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç **NOTA: Les successives modificacions del llistat de la borsa d’aspirants es realitzarà a la publicació del procés selectiu inicial publicat en aquesta mateixa web, ( ref. 01979) Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, ( edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...

Ref. 6503. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de personal de neteja

Reus, 23 d’agost de 2022 referència 6503 El motiu de la present convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Funcions: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Termini d’inscripció: fins el 12 de setembre de 2022 Bases i convocatòria al següent enllaç. Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/09/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 29/09/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç Actualització 06/10/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç. Actualització 18/10/2022: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç. Actualització 21/11/2022: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç Actualització 30/11/2022: Resultats de les proves selectives i convocatòria per la realització de l’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 05/01/2023: Resultat del procés selectiu i classificació definitiva d’aspirants, al següent enllaç* *NOTA: Les successives actualitzacions de la borsa de neteja seran publicades a l’entrada del web on està publicat el procés selectiu de la borsa de neteja inicial ( Referència 01972) [email protected] REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Josep Sardà i cailà s/n 2n pis (Edifici Mercat Central), 43201...

Llegir més...

Ref 06595- Procés selectiu per la convocatòria d’una plaça indefinida d’oficial de manteniment especialista en sistemes d’automatització

Reus, 26 de juliol de 2022 Referència 06595 L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment especialista en  sistemes d’automatització. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure. Salari brut anual de 23.969,55 euros bruts        Funcions Bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions i solució de problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detecció i reparació d’averies.Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Verificació del funcionament de xarxes de comunicació entre equipsLocalització d’avaries en quadres elèctricsLocalització d’avaries en el programari de PLC’sLocalització d’avaries en els perifèrics i actuacionsProgramació de funcions i actuacions en llenguatge KOP i AWLElaboració de plànols i documentacióConnexió i posta en marxa dels sistemes programatsRealització d’SCADA Data límit de recepció de candidatures: 10 d’agost de 2022 Bases i convocatòria al següent enllaç. Model d’instància al següent enllaç: enllaç Es valorarà estar en possessió d’un certificat de discapacitat del 33% Actualització 16/08/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç Actualització 18/08/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç. Actualització 09/09/2022: Resultat de les proves selectives i classificació d’aspirants, al següent enllaç....

Llegir més...

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER L’EXERCICI 2022

Reus, 26 de maig de 2022 OFERTA PÚBLICA DE D’OCUPACIÓ EN VIRTUT DE LA TAXA ADDICIONAL D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL I DE LA TAXA DE REPOSICIÓ, PER L’EXERCICI 2022 DE LA SOCIETAT REUS MOBILITAT I SERVEIS SA Publicació de l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2022 per la societat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA d’acord amb allò estipulat a l’article 2 de la llei  20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat  a l’ocupació pública que regula la taxa addicional per la estabilització de l’ocupació temporal,  i oferta pública de places indefinides en aplicació de l’article 20.Ú.2 i Disposició Addicional dissetena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 al següent...

Llegir més...

Ref. 01979. Procés de selecció per la creació d’una borsa de personal de manteniment

Reus, 23 de març de 2022. Referència 01979 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal d’oficial de manteniment, per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball d’oficial de manteniment per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició   Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Data màxima de presentació de sol:licituds: 12 d’abril de 2022 Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç Actualització 22/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 05/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es , i composició del Tribunal Qualificador , al següent enllaç Actualització 12/05/2022: Convocatòria per la realització de la `prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç. Actualització 18/05/2022: convocatòria per la realització de la prova de coneixements teòrics, al següent enllaç. Plànol d’accés a la FiraReus per la realització de la prova de coneixements, al següent enllaç Actualització 19/07/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per les proves d’exercici pràctic i entrevista personal, al següent enllaç Actualització 29/07/2022: Resultat del procés selectiu i llista de classificació de les persones aspirants, al següent enllaç. Actualització 08/11/2022: Actualització del llistat de persones aspirants, al següent enllaç....

Llegir més...

Ref. 01972 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de personal de neteja

Reus, 23 de març de 2022 Referència 01972 El motiu de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball de netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Funcions: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Termini d’inscripció: fins el 12 d’abril de 2022 Bases i convocatòria al següent enllaç. Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 22/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 06/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç. Actualització 10/05/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç Actualització 18/05/2022: resultats de la prova de català i convocatòria per la realització de la prova de coneixements, al següent enllaç. Plànol d’accés al recinte de fira reus per realitzar la prova de coneixements, al següent enllaç. Actualització 08/06/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per la realització de la prova pràctica, al següent enllaç. Actualització 15/06/2022: Resultats de la prova pràctica i convocatòria per la realització de les proves d’entrevista personal i test psicotècnic, al següent enllaç Actualitaci´ó 17/06/2022: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç. Actualització 22/06/2022: Correcció i modificació del resultat i de la classificació definitiva d’aspirants, per errada en la transcripció dels resultats, al següent enllaç. Actualització 05/01/2023: Actualització de la borsa de neteja un cop conclòs el procés selectiu d’ampliació de la mateixa, al següent enllaç [email protected] REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Josep Sardà i cailà s/n 2n pis (Edifici Mercat Central), 43201...

Llegir més...

Ref. 01964 Procés de selecció per la creació d’una borsa de vigilant d’aparcament

Reus, 18 de març de 2022 Referència 01964 L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la categoria d’agent d’aparcament la durada de la borsa de treball serà de dos anys Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç. Bases i convocatòria, al següent enllaç. Actualització 19/04/2022: llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç Actualització 29/04/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç. Actualització 12/05/2022: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç. Plànol per l’accés al recinte de la prova de coneixements del dia 20/05/2022, al següent enllaç Actualització 23/05/2022: Resultat de les proves selectives, i convocatòria per la realització de la prova psicotècnica i d’entrevista personal, al següent enllaç Actualització 30/05/2022: Resultat del procés selectiu i classificació de les persones aspirants, al següent enllaç Actualització 25/07/2022: Actualització de la llista d’aspirants, al següent enllaç [email protected] Reus Mobilitat i Serveis S.A C/ Josep sardà i Cailà s/n, ( edifici Mercat Central) 2n pis 43201 Reus Termini d’admissió de sol·licituds: fins el 07 d’abril de...

Llegir més...

Procés de selecció per la convocatòria en règim de promoció interna d’una plaça de sots gerencia a temps parcial

Reus, 17 de febrer de 2022 Ref. 170201 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el procediment de promoció interna, per la cobertura  d’una plaça de sots gerencia a temps parcial a raó del 75% de la jornada, per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Funcions Bàsiques : La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis d’aparcament, manteniment d’escoles i gestió de mercats sota les directrius de gerència.Assistir al gerent en l’organització, planificació i implementació de l’estratègia empresarialSeguiment i assoliment  de l’acompliment dels objectius de la societatSupervisió  de les polítiques de Recursos Humans  i en la gestió d’equips.Direcció en la millora continua en tots els aspectes relacionats amb la sostenibilitat, el medi ambient i la transició energètica.Suport i assessorament a gerència en la gestió diària en la coordinació dels diferents departaments de la societatSupervisió del departament econòmic i financer de la societatFormular i proposar a  gerència normes, polítiques i procediments per al millor funcionament de les activitats relacionades amb les diferents àries de negoci de la societat.Supervisar la formulació, execució i  avaluació del pressupost anual.Optimitzar les àrees de servei a les persones usuàries i logístiques, establint processos i metodologiesElaborar informes d’estats financers i de gestió  per la seva presentació i pressa de decisions amb gerència.Implementació i recerca continua en noves tecnologies aplicables a la societat per l’optimització de recursos i millora del serveiProposar i gestionar polítiques de comunicació per la societatLa direcció i seguiment de qualsevol projecte relacionat amb l’activitat de la societat encarregat per la gerència de la societat Procés de selecció en règim de promoció interna, exclusiu per persones que estiguin vinculades actualment a la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A. amb un contracte indefinit, enquadrat/da en alguna categoria professional inferior a la de tècnic/a superior, corresponent a la categoria professional  A-1 del Grup A, segons el conveni col·lectiu vigent i aplicable a l’empresa, d’aparcaments i estacionaments regulats de superfície de Catalunya. Data límit de presentació de sol·licituds: 04/03/2022 Bases i convocatòria, al següent enllaç. Model d’instància, al següent enllaç Actualització 08/03/2022: Llistar d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 23/03/2022: Resultat de les proves selectives i classificació definitiva de les persones aspirants, al següent...

Llegir més...

Ref 6127.Procés de selecció per la contractació d’un/a oficial de manteniment especialista en sistemes d’automatització

Reus, 22 de novembre de 2021 Referència 6127 L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació temporal d’un/a oficial de manteniment especialista en  sistemes d’automatització. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició lliure. El salari serà l’establert al conveni col·lectiu aplicable d’aparcaments, estacionaments regulats de superficies i garatges de Catalunya, i el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions legals establertes pel sector públic en matèria salarial.        Funcions Bàsiques: Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal·lacions i solució de problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detecció i reparació d’averies.Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Verificació del funcionament de xarxes de comunicació entre equipsLocalització d’avaries en quadres elèctricsLocalització d’avaries en el programari de PLC’sLocalització d’avaries en els perifèrics i actuacionsProgramació de funcions i actuacions en llenguatge KOP i AWLElaboració de plànols i documentacióConnexió i posta en marxa dels sistemes progamatsRealització d’SCADA Data límit de recepció de candidatures: 12/12/2021 Bases i convocatòria al següent enllaç: enllaç Model d’instància al següent enllaç: enllaç Es valorarà estar en possessió d’un certificat de discapacitat del 33% ACTUALITZACIO 16/12/2021: Llistat d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIO 11/01/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives de test psicotècnic i prova de coneixements específics, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIÓ 25/01/2022: Resultat de les proves selectives de test psicotècnic i prova de coneixements específics, i convocatòria per realització de prova pràctica i entrevista personal, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIÓ 03/02/2022: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Josep sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...
Ref. 6110-Procés de selecció d’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment
nov.11

Ref. 6110-Procés de selecció d’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment

Reus, 11 de novembre de 2021 Referència 6110 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’oficial de manteniment L’objecte d’aquesta convocatòria es es la l’ampliació de la borsa de treball d’oficial de manteniment per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició        Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Vigència de la borsa de treball: 15 de juny de 2021 Data límit d’admissió de sol·licituds: 15/12/2021* Oferta Exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIÓ 29/11/2021. Ampliació del termini d’inscripci´ó del 01/12/2021 al 15/12/2021 Actualització 21/12/2021: LListat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 28/12/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 12/01/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/01/2022: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 25/01/2022: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 01/02/2022: resultats de les proves selectives, i convocatoria per la realització de l’entrevista personal, al següent enllaç: enllaç Actualització 04/02/2022: Resultats del procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’oficial de manteniment, al següent enllaç: enllaç NOTA: Les posteriors actualitzacions de la borsa d’oficial de manteniment es realitzaran a la publicació de la borsa inicial d’oficial de manteniment, (REF 3103)...

Llegir més...