Ref. 09743. Procés selectiu per la contractació indefinida de 6 agents d’aparcament

Reus, 15 de novembre de 2022

Procés selectiu per la contractació de 6 places indefinides d’agent d’aparcament, de les quals 5 places  indefinides d’agent d’aparcament son en aplicació de la taxa de d’estabilitat recollida a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre, i 1 plaça indefinida en virtut de l’article 20 i Disposició Addicional 17 de la llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat per 2022, per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA

Salari brut anual segons conveni col·lectiu d’aparcaments de Catalunya i el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes pel sector públic.

  Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament o de mercats.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.
  • Manteniment bàsic i reposició de consumibles a les instal·lacions de l’aparcament.

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior.

Termini d’admissió de sol·licituds: 05/12/2022

Bases del procés selectiu, al següent enllaç

Model d’inscripció, al següent enllaç

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

REUS MOBILITAT I SERVEIS S.A.

c/ Sardà i cailà s/n, 2n pis ( edifici Mercet Central)

43201 Reus

Comparteix aquest contingut