Ref. 06709 Procés selectiu per la promoció interna d’un/a delineant superior

Reus, 23 de juliol de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el procediment de promoció interna, per la promoció d’una plaça de delineant superior, per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

Funcions Bàsiques :

 • Realitzar les funcions pròpies del seu ofici i que li acredita la seva titulació.
 • Dibuixar o delinear la informació gràfica dels projectes.
 • Recollir dades sobre el terreny.
 • Fer l’anàlisi gràfic de l’espai i realitzar mesures.
 • Fer el seguiment de la planificació i execució dels projectes de construcció.
 • Classificar, arxivar, mecanitzar dades del seu àmbit de treball.
 • Fer l’actualització permanent de plànols pel desenvolupament dels treballs o projectes.
 • Informar als ciutadans en matèries pròpies del seu servei.
 • Donar suport tècnic en el desenvolupament de projectes de la unitat.
 • Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior
 • Manteniment de la cartografia de base del planejament urbanístic 1:2000.  
 • Elaboració de documents de planejament: modificacions de pla, plans especials, plans de millora.
 • Dibuix en 3D, renders, dibuix del territori, sistemes SIG, dibuix en 2D, plantes, alçats i seccions.
 • Supervisar i coordinar el personal que tingui al seu càrrec.
 • Supervisió i seguiment dels treballs i projectes encomanats al seu departament i sota la seva direcció.
 • Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels seus caps inherents al seu lloc de treball

Data límit de presentació de sol·licituds: 09/08/2021

Bases i convocatòries, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç.

Actualització 11/08/2021: Llistat d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 17/08/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 24/08/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut