Ref. 5932 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament

Procés selectiu per l’ampliació d ela borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa borsa de treball d’agent d’aparcament vigent a la societat, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

       Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Data límit d’admissió de sol·licituds: 14/07/2021 *

*ACTUALITZACIÓ 06/07/2021: AMPLIACIÓ DE TERMINI D’INSCRPICIÓ FINS EL 14/07/2021.

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

La vigència d’aquesta borsa serà fins al 31 de maig de 2022.

Actualització 15/07/2021: Llistat provisional d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 22/07/2021: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 23/07/2021: Convocatòria per la prova de nivell de llengua catalana, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 02/08/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana i convocatòria per les proves selectives: enllaç

Actualització 19/08/2021: resultats del procés selectiu, i classficiació definitiva de la borsa d’agents d’aparcament, al següent enllaç: enllaç

IMPORTANT: Les succesives actualitzacions d’informació d’aquest procés selectius es publicaran a l’entrada de la borsa de treball inicial d’agent d’aparcament, al següent enllaç: enllaç

Comparteix aquest contingut