Ref. 6757.Procés selectiu per l’ampliació de la borsa d’agent d’aparcament

Reus, 06 de febrer de 2023 Referència 6757

Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa borsa de treball d’agent d’aparcament vigent a la societat, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

       Funcions Bàsiques :

  • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
  • Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
  • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.
  • Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
  • Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.
  • Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Data límit d’admissió de sol·licituds: 21/02/2023

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç.

Actualització 24/02/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 02/03/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 07/03/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 16/03/2023: Resultats de la prova de nivell de català, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 11/04/2023: Resultat de les proves selectives, i classificació del procés selectiu d’ampliació de la borsa, al següent enllaç

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

NOTA: Les successives actualitzacions de la borsa d’agent d’aparcament es publicaran a l’entrada de la web on està publicada la borsa inicial d’agent d’aparcament

Comparteix aquest contingut