Ref FA06042097. Procés selectiu per la segona ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament

Referencia FA06042097

Reus, 17 de maig de 2023

Bases que han de regir  la convocatòria per la segona ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA.

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la  borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :

Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.

Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.

Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.

Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.

Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.

Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.

Oferta exclusiva per persones que acreditin estar en possessió d’un certificat de discapacitat d’un grau del 33% o superior.

Data límit de presentació de sol·licituds: 24 de maig de 2023

Bases i convocatòria , al següent enllaç

Model d’instància, al següent enllaç

Actualització 26/05/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Comparteix aquest contingut