Procés selectiu per la promoció interna d’una plaça de Director/a d’infraestructures i sostenibilitat

Reus, 21 de febrer de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el procediment de promoció interna, per la cobertura  d’una plaça de director/a d’infraestructures a temps, per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

Funcions bàsiques

 • Definir, desenvolupar i avaluar l’estratègia i objectius de gestió de l’Àrea d’Infraestructures, d’acord Plans estratègics determinats per la gerència 
 • Impulsar, planificar i dirigir l’activitat de l’Àrea d’Infraestructures per a l’assoliment dels objectius definits. 
 • Dirigir, gestionar i coordinar els recursos humans, econòmics i materials assignats així com dels serveis externs contractats. 
 • Vetllar pel compliment de les infraestructures de normativa existent en relació aspectes mediambientals, de protecció d’incendis, de seguretat de les instal·lacions, autoprotecció, de sostenibilitat i qualsevol altra regulació que sigui d’aplicació
 • Impulsar i definir la planificació d’objectius, projectes i els serveis de la seva àrea de responsabilitat, i els sistemes d’indicadors de seguiment. 
 • Planificar la transició energètica i sostenible de les infraestructures de RMS
 • Planificar i dirigir la implementació de recàrrega de vehicles elèctrics així com de les noves tecnologies aplicables a les infraestructures de RMS per a la millora del servei.
 • Col·laborar, estudiar i planificar, conjuntament amb gerència i els altres departament de RMS, de manera coordinada amb els serveis tècnics municipals, millores en la mobilitat del municipi.
 • Col·laborar en la planificació de nous usos i millores per a l’explotació de les infraestructures de RMS
 • Dirigir i coordinar els projectes d’obra encomanats a l’àrea.
 • Col·laborar i informar en els processos de licitació de les obres, serveis i subministraments corresponents a l’àrea d’Infraestructures.
 • Dirigir i coordinar la direcció de les obres d’execució de les obres pròpies de l’àrea.
 • Planificació i seguiment dels contractes de serveis de manteniment propis de l’àrea
 • Establir els mètodes de treball que permetin una homogeneïtat en I ‘actuació dels diferents departaments de RMS, definir els mecanismes de coordinació interna així com els diferents nivells de responsabilitat i els procediments a utilitzar per a la presa de decisions. 
 • I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

Model d’instància, al següent enllaç

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Actualització 07/03/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 08/03/2023: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 20/03/2023: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç


Termini per la presentació de candidatures: 03/03/2023

[email protected]

Comparteix aquest contingut