REF. 5957 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a delineant

Reus, 19 de juliol de 2021

L’objecte de la convocatòria es la selecció , mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació temporal a temps complet d’un/a delineant per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

La modalitat del contracte serà temporal per obra i/o servei.

salari brut anual: 25.790,23 euros

Funcions Bàsiques :

 • Realitzar les funcions pròpies del seu ofici i que li acredita la seva titulació.
 • Dibuixar o delinear la informació gràfica dels projectes.
 • Recollir dades sobre el terreny.
 • Fer l’anàlisi gràfic de l’espai i realitzar mesures.
 • Fer el seguiment de la planificació i execució dels projectes de construcció.
 • Classificar, arxivar, mecanitzar dades del seu àmbit de treball.
 • Fer l’actualització permanent de plànols pel desenvolupament dels treballs o projectes.
 • Informar als ciutadans en matèries pròpies del seu servei.
 • Donar suport tècnic en el desenvolupament de projectes de la unitat.
 • Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior
 • Manteniment de la cartografia de base del planejament urbanístic 1:2000.  
 • Elaboració de documents de planejament: modificacions de pla, plans especials, plans de millora.
 • Dibuix en 3D, renders, dibuix del territori, sistemes SIG, dibuix en 2D, plantes, alçats i seccions.
 • Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels seus caps inherents a la seva titulació.

Data màxima d’inscripció: 03/08/2021

Es valorarà l’acreditació d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent: enllaç

Model d’instància, al següent: enllaç

Actualització 06/08/2021: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 11/08/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç

Actualització 27/08/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 31/08/2021: Modificació de la convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 17/09/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Actualització 23/09/2021: Modificació de les puntuacions del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Comparteix aquest contingut