Ref. 5893 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a de projectes

Reus, 28 de maig de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació temporal, a temps complet d’un/a tècnic/a de projectes selecció  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

La modalitat del contracte serà temporal per obra i/o servei

Salari brut anual: 38.000 euros

Funcions Bàsiques :

  • Programar, coordinar i supervisar les actuacions sobre infraestructures de RMS, tant les realitzades els edificis municipals com les realitzades a la via pública.
  • Control i coordinació faculta dels projectes d’obres d’urbanització i ordenació de la via pública (nous carrers, vials rotondes, etc.) i equipaments de RMS, coordinant els diferents serveis actuants, així com les mesures de seguretat laboral adients, en l’àmbit de la seva competència.
  • Vetllar pel correcte compliment de lleis, ordenances, acords i reglaments en el relatiu a infraestructures i instal·lacions de RMS.
  • Confeccionar, desenvolupar i executar aquells projectes d’enginyeria, d’obres o d’altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.
  • Coordinació, planificació i redacció projectes d’enginyeria i obra municipal.
  • Direcció i supervisió aquelles obres de construcció que se l’encomanin així com de la coordinació de seguretat i salut.
  • Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels seus caps inherents a la seva titulació.

Es valorarà enir un grau de minusvalia del 33% o superior

Data límit d’admissió de sol·licituds: 11/06/2021

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

model d’instància, al següent enllaç: enllaç

email: relacions.laborals@reusmobilitat.cat

Reus Mobilitat i Serveis SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( edifici Mercat Central)

43201 Reus

Actualització 15/06/2021: Llistat provisional d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 22/06/2021: Llistat definitiu d’admesos i exclosos i convocatòria a la prova de nivell de català, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 05/07/2021: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç

Actualització 05/07/2021: Convocatòria de proves selectives, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 13/07/2021: Resultats del procés selectiu. seguint el següent enllaç: enllaç

Comparteix aquest contingut