Procés de selecció per la convocatòria en règim de promoció interna d’una plaça de sots gerencia a temps parcial

Reus, 17 de febrer de 2022 Ref. 170201

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el procediment de promoció interna, per la cobertura  d’una plaça de sots gerencia a temps parcial a raó del 75% de la jornada, per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A.

Funcions Bàsiques :

 • La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis d’aparcament, manteniment d’escoles i gestió de mercats sota les directrius de gerència.
 • Assistir al gerent en l’organització, planificació i implementació de l’estratègia empresarial
 • Seguiment i assoliment  de l’acompliment dels objectius de la societat
 • Supervisió  de les polítiques de Recursos Humans  i en la gestió d’equips.
 • Direcció en la millora continua en tots els aspectes relacionats amb la sostenibilitat, el medi ambient i la transició energètica.
 • Suport i assessorament a gerència en la gestió diària en la coordinació dels diferents departaments de la societat
 • Supervisió del departament econòmic i financer de la societat
 • Formular i proposar a  gerència normes, polítiques i procediments per al millor funcionament de les activitats relacionades amb les diferents àries de negoci de la societat.
 • Supervisar la formulació, execució i  avaluació del pressupost anual.
 • Optimitzar les àrees de servei a les persones usuàries i logístiques, establint processos i metodologies
 • Elaborar informes d’estats financers i de gestió  per la seva presentació i pressa de decisions amb gerència.
 • Implementació i recerca continua en noves tecnologies aplicables a la societat per l’optimització de recursos i millora del servei
 • Proposar i gestionar polítiques de comunicació per la societat
 • La direcció i seguiment de qualsevol projecte relacionat amb l’activitat de la societat encarregat per la gerència de la societat

Procés de selecció en règim de promoció interna, exclusiu per persones que estiguin vinculades actualment a la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A. amb un contracte indefinit, enquadrat/da en alguna categoria professional inferior a la de tècnic/a superior, corresponent a la categoria professional  A-1 del Grup A, segons el conveni col·lectiu vigent i aplicable a l’empresa, d’aparcaments i estacionaments regulats de superfície de Catalunya.

Data límit de presentació de sol·licituds: 04/03/2022

Bases i convocatòria, al següent enllaç.

Model d’instància, al següent enllaç

Actualització 08/03/2022: Llistar d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 23/03/2022: Resultat de les proves selectives i classificació definitiva de les persones aspirants, al següent enllaç.

Comparteix aquest contingut