Perfil del contractant

Per a contractes gestionats des del 01/01/2016 cliqueu al següent enllaç:

Perfil del contractant

Per a contractes gestionats fins el 31/12/2015 podeu consultar a l’anterior perfil del contractant:

Contractes en tràmit

Contractes adjudicats

 

Sol.licitar més informació

REUS MOBILITAT I SERVEIS és una empresa pública , i per tant, i en mèrits de la legislació sobre contractació administrativa, està sotmesa al règim previst a la Llei  de contractes del sector públic amb les especificitats previstes legalment.

REUS MOBILITAT I SERVEIS, com a empresa pública, ajusta la seva activitat contractual als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.