REF. 5957 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a delineant

Reus, 19 de juliol de 2021 L’objecte de la convocatòria es la selecció , mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació temporal a temps complet d’un/a delineant per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. La modalitat del contracte serà temporal per obra i/o servei. salari brut anual: 25.790,23 euros Funcions Bàsiques : Realitzar les funcions pròpies del seu ofici i que li acredita la seva titulació.Dibuixar o delinear la informació gràfica dels projectes.Recollir dades sobre el terreny.Fer l’anàlisi gràfic de l’espai i realitzar mesures.Fer el seguiment de la planificació i execució dels projectes de construcció.Classificar, arxivar, mecanitzar dades del seu àmbit de treball.Fer l’actualització permanent de plànols pel desenvolupament dels treballs o projectes.Informar als ciutadans en matèries pròpies del seu servei.Donar suport tècnic en el desenvolupament de projectes de la unitat.Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superiorManteniment de la cartografia de base del planejament urbanístic 1:2000.  Elaboració de documents de planejament: modificacions de pla, plans especials, plans de millora.Dibuix en 3D, renders, dibuix del territori, sistemes SIG, dibuix en 2D, plantes, alçats i seccions.Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels seus caps inherents a la seva titulació. Data màxima d’inscripció: 03/08/2021 Es valorarà l’acreditació d’un grau de discapacitat del 33% o superior Bases i convocatòria, al següent: enllaç Model d’instància, al següent: enllaç Actualització 06/08/2021: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 11/08/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 27/08/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 31/08/2021: Modificació de la convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 17/09/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Actualització 23/09/2021: Modificació de les puntuacions del procés selectiu, al següent enllaç:...

Llegir més...

Ref. 5956 Procés selectiu per la contractació temporal de 4 agents d’aparcament

Reus, a 15 de Juliol de 2021 L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal de 4 agents d’aparcament. El procés selectiu tindrà la modalitat contractual temporal. El salari brut anual serà de 21.194, 85€. Funcions bàsiques: Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament o de mercats.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.Manteniment bàsic i reposició de consumibles a les instal·lacions de l’aparcament. Atesa la condició de CET de la societat, caldrà disposar del certificat de discapacitat que acrediti un mínim del 33% de grau de discapacitat, emès per la Generalitat de Catalunya, o altres certificats  oficials d’administracions equivalents. Termini màxim d’inscripció: 04/08/2021 Pot consultar les bases de la convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat ACTUALITZACIÓ 10/08/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIÓ 18/08/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es , i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIÓ 20/08/2021: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIÓ 23/08/2021: Modificació del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIÓ 30/08/2021: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIÓ 09/09/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIÓ 15/09/2021: Resultat de les proves selectives pràctiques de caràcter eliminatòries, al següent enllaç: enllaç ACTUALITZACIÓ 24/09/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Nota: Les diferents proves selectives es realitzaran a dos ubicacions, tal i com s’especifica a cadascuna de les proves. Per aquelles proves que es realitzen a l’edifici Tecnoparc- Tecnoredessa (Edifici Palau Firal), s’adjunta croquis de la seva ubicació:...

Llegir més...

Ref. 5861 Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment

Reus, 23 de Juny de 2021 Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a oficial de manteniment per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició. Salari brut anual de 27.913, 50 euros    Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin tenir un grau de discapacitat del 33% o superior. Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Data límit de presentació de sol·licituds: 13/07/2021 relacions.laborals@reusmobilitat.cat Actualització 14/07/2021: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 19/07/2021: Convocatòria per la realització de les proves selectives, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 11/08/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç:...

Llegir més...

Ref. 5860 Procés selectiu per la contractació indefinida de 5 places d’agent d’aparcament

Reus, 23 de Juny de 2021 Procés selectiu per la contractació indefinida de 5 places d’agent d’aparcament mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA. Salari brut anual de 21.194, 85 euros   Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament o de mercats.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics.Manteniment bàsic i reposició de consumibles a les instal·lacions de l’aparcament. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior. Termini d’admissió de sol·licituds: 13/07/2021 Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç relacions.laborals@reusmobilitat.cat Actualització 14/07/2021: Llistat provisional d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 20/07/2021: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 23/07/2021: Convocatòria per la prova de nivell de llengua catalana, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 02/08/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana i convocatòria de les proves selectives: enllaç Actualització 18/08/2021: Resultat del procés selectiu, i classificació definitiva dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç Plànol d’accés a les instal·lacions per les proves selectives, al següent...

Llegir més...

Ref. 5932 Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball d’agent d’aparcament

Procés selectiu per l’ampliació d ela borsa de treball d’agent d’aparcament existent a la societat L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa borsa de treball d’agent d’aparcament vigent a la societat, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’agents d’aparcament. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició        Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Data límit d’admissió de sol·licituds: 14/07/2021 * *ACTUALITZACIÓ 06/07/2021: AMPLIACIÓ DE TERMINI D’INSCRPICIÓ FINS EL 14/07/2021. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç La vigència d’aquesta borsa serà fins al 31 de maig de 2022. Actualització 15/07/2021: Llistat provisional d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 22/07/2021: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 23/07/2021: Convocatòria per la prova de nivell de llengua catalana, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 02/08/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana i convocatòria per les proves selectives: enllaç Actualització 19/08/2021: resultats del procés selectiu, i classficiació definitiva de la borsa d’agents d’aparcament, al següent enllaç: enllaç IMPORTANT: Les succesives actualitzacions d’informació d’aquest procés selectius es publicaran a l’entrada de la borsa de treball inicial d’agent d’aparcament, al següent enllaç:...

Llegir més...

Ref. 5899. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a informàtic/a

Reus 1 de juny de 2021 ref. 5899 L’objecte de la present convocatòria es la contractació temporal d’un/a tècnic/a informàtic/a Procés selectiu per la contractació d’un/a tècnic informàtic/a temporal per interinitat. El salari brut anual serà de 23.298,60 euros Funcions bàsiques: Optimitzar l’ús de la informàtica amb una filosofia de rendibilitat i productivitatConèixer la capacitat de la tecnologia utilitzada i la seva adequació a les necessitats informàtiques de la empresa.Mantenir en correcte funcionament el hardware i software existent, analitzant-ne el rendiment amb eines de monitorització (Nagios).Configuració del hardware i software utilitzat a la empresa.Mantenir a punt el equips de la xarxa: ordinadors, impressores, smartphones…Gestionar equips infraestructura de xarxa: switch, router, punts d’accés Wi-FiGestionar còpies de seguretatGestionar centraleta telefònica IP Asterisk Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33 % o superior Termini màxim d’inscripció: 11/06/2021 Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Actualització 14/06/2021: Llista provisional d’admesos i exclosos, al següent enllaç: enllaç Actualització 22/06/2021: Llista definitiva d’admesos i exclosos i convocatòria a les proves del nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 05/07/2021: Resultats a les proves de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 05/07/2021: Convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 28/07/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç:...

Llegir més...

Ref. 5893 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a de projectes

Reus, 28 de maig de 2021 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació temporal, a temps complet d’un/a tècnic/a de projectes selecció  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. La modalitat del contracte serà temporal per obra i/o servei Salari brut anual: 38.000 euros Funcions Bàsiques : Programar, coordinar i supervisar les actuacions sobre infraestructures de RMS, tant les realitzades els edificis municipals com les realitzades a la via pública. Control i coordinació faculta dels projectes d’obres d’urbanització i ordenació de la via pública (nous carrers, vials rotondes, etc.) i equipaments de RMS, coordinant els diferents serveis actuants, així com les mesures de seguretat laboral adients, en l’àmbit de la seva competència. Vetllar pel correcte compliment de lleis, ordenances, acords i reglaments en el relatiu a infraestructures i instal·lacions de RMS. Confeccionar, desenvolupar i executar aquells projectes d’enginyeria, d’obres o d’altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució. Coordinació, planificació i redacció projectes d’enginyeria i obra municipal.Direcció i supervisió aquelles obres de construcció que se l’encomanin així com de la coordinació de seguretat i salut.Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels seus caps inherents a la seva titulació. Es valorarà enir un grau de minusvalia del 33% o superior Data límit d’admissió de sol·licituds: 11/06/2021 Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç model d’instància, al següent enllaç: enllaç email: relacions.laborals@reusmobilitat.cat Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( edifici Mercat Central) 43201 Reus Actualització 15/06/2021: Llistat provisional d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 22/06/2021: Llistat definitiu d’admesos i exclosos i convocatòria a la prova de nivell de català, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 05/07/2021: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 05/07/2021: Convocatòria de proves selectives, seguint el següent enllaç: enllaç Actualització 13/07/2021: Resultats del procés selectiu. seguint el següent enllaç:...

Llegir més...

Ref. 3103. Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal d’oficial de manteniment

Reus, 31 de març de 2021 Referència 3103 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball temporal d’oficial de manteniment, per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball d’oficial de manteniment per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal d’oficial de manteniment. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició   Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Data màxima de presentació de sol:licituds: 20 d’abril de 2021 Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Actualització 21 d’abril de 2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/02/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç; enllaç Actualització 07/05/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 14/05/2021: resultat de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 01/06/2021: convocatòria per la realització de les proves selectives al següent enllaç: enllaç Actualització 16/06/2021: Resultats del procés selectiu, i classificació definitiva dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització 05/07/2021: Actualització dels resultats de la borsa, al següent enllaç: enllaç Actualització 04/02/2022: Actualització de la classificació de la borsa d’oficials de manteniment, al seg¨¨uent enllaç: enllaç Actualització 18/02/2022:Actualització 18/02/2022. Actualització de la borsa d’oficials de manteniment, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Josep Sardà i Cailà S/N ( Edifici Mercat Central) 43201 Reus...

Llegir més...

Ref. 5811. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a informàtic/a

Reus, 26 de març de 2021 Referència 5811 L’objecte de la present convocatòria es la contractació temporal d’un/a tècnic/a informàtic/a El salari brut anual serà de 23.298,60 euros La modalitat de contractació serà temporal per interinitat Funcions bàsiques: Optimitzar l’ús de la informàtica amb una filosofia de rendibilitat i productivitatConèixer la capacitat de la tecnologia utilitzada i la seva adequació a les necessitats informàtiques de la empresa.Mantenir en correcte funcionament el hardware i software existent, analitzant-ne el rendiment amb eines de monitorització (Nagios).Configuració del hardware i software utilitzat a la empresa.Mantenir a punt el equips de la xarxa: ordinadors, impressores, smartphones…Gestionar equips infraestructura de xarxa: switch, router, punts d’accés Wi-FiGestionar còpies de seguretatGestionar centraleta telefònica IP Asterisk Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33 % o superior Termini d’admissió de solicituds: 15 d’abril de 2021 Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatoria, al següent enllaç: enllaç Actualització 21/04/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/05/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 07/05/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 28/05/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( edifici mecat...

Llegir més...

Ref. 5810 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball d’agent d’aparcament

Reus, 26 de març de 2021 Referència 5810 L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la categoria d’agent d’aparcament Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Termini d’admissió de sol·licituds: fins el 15 d’abril de 2021 Actualització 21/04/2021: llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/05/2021: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualizació 07/05/2021: convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 13/05/2021: resultats de la prova de nivell de llengua catalana, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç: enllaç Plànol d’accès a les instal:lacions per les proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 17/05/2021: Convocatoria per la realització de les proves selectives de coneixements informàtics i entrevista, al següent enllaç: enllaç Actualització 01/06/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Actualització 09/06/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització 06/09/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització 04/10/2021: Actualització de l’ordre de classificació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització: 19/11/2021: Actualització e l’ordre de classifcació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Actualització 09/12/2021: Actualització e l’ordre de classifcació dels aspirants, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis, edifici mercat central 43201 Reus...

Llegir més...

Ref 5809. Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de netejador/a

Reus, 26 de març de 2021 Referència 5809 El motiu de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball de netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Funcions: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior Termini d’inscripció: fins el 15 d’abril de 2021 Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Actualització 21/04/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03/05/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 07/05/2021: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 13/05/2021: Resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 01/06/2021: convocatòria per la realització de les proves selectives al següent enllaç: enllaç Plànol d’accés a les instal·lacions de fira Reus: enllaç Actualització 16/06/2021: Resultats proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 23/06/2021: Actualització llistat borsa de neteja, al següent enllaç: enllaç Actualització 15/11/2021: Actualització llistat de la borsa de neteja, al següent enllaç: enllaç Actualització 29/11/2021: Actualització llistat de la borsa de neteja, al següent enllaç: enllaç Reus Mobilitat i Serveis SA C/ Joep Sardà i Cailà S/N, 2n pis ( edifici mercat central) 43201 Reus...

Llegir més...

Ref 01331. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a d’ajustament social i RRHH

Reus, 19 de febrer de 2021 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps parcial al 70% de la jornada d’un/a tècnic/a d’ajustament social i selecció  pel departament de Recursos Humans per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Salari brut anual: 20.669, 85 euros. Funcions Bàsiques : Acompanyament i seguiment proactiu de l’encaix de les incorporacions de personal a la societat,  especialment dels/ de les treballadors/es amb discapacitat.Detecció de necessitats formativesSuport als/a les treballadors/es en la seva adaptació al seu lloc de treball.Seguiment de la vida professional del/la treballador/a i la seva compatibilitat amb el seu entorn familiar.Gestió de la comunicació interna de la societat amb la plantillaGestió de plans de formació i desenvolupament de la vida professional dels/de les treballadors/esGestió dels beneficis socials de l’organitzacióDefinició i implantació de noves iniciatives d’integració de persones juntament amb l’equip de recursos humansGestió dels processos de selecció; publicació i  tramitació dels expedients administratius de contractació de personal,  realització i avaluació de proves de caire psicotècnic i realització dels informes corresponents.Coordinació de totes les tasques administratives associades, relació de la memòria anual d’ajustament social del Centre Especial de TreballadorsGestió a la societat de les mesures i indicacions rebudes pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i interlocució amb el mateix.Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització. Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 12/03/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es provisional, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/03/2021: llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 24/03/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 12 d’abril de 2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç Data límit de presentació de sol:licituds: 11 de març de 2021 Es valorarà acreditar un grau de discapacitat del 33% o superior Reus Mobilitat I Serveis SA C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, edifici mercat central 43201 Reus...

Llegir més...

Ref.00511 Procés selectiu per la promoció interna de 6 places d’agent d’aparcament

Reus, 28 de gener de 2021. REFERENCIA 00511 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció de 6 places per la categoria d’agent d’aparcament,  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.Efectuar rondes de vigilància, control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament o de mercats.Efectuar tasques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.Elaboració d’informes i comunicar a Centre de Control Central i al Coordinador d’equip les incidències diàries del servei mitjançant els protocols establerts.Posada en marxa i tancament de motors, quadres elèctrics, instal·lacions d’enllumenat, ascensors, caixers i resta d’aparells mecànics i elèctrics. TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins el 17/02/2021 Aquesta oferta està convocada exclusivament en règim de promoció interna Model d’Instància: Instància Reus Mobilitat i Serveis Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1.- enllaç Actualització 22/02/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 03 de març de 2021: Convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 31/03/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç:...

Llegir més...

Ref. 00513. Procés selectiu per la promoció interna de dues places d’oficial de manteniment

Reus, 27 de gener de 2021 L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció de 2 places per la categoria d’oficial de manteniment,  per la societat Reus Mobilitat I Serveis S.A. La modalitat dels contractes de treball  serà indefinida. Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal•lacions.Solucionar problemes que poden originar que no funcioni adequadament.Detectar i reparació d’averies.Resolució d’incidències als PLCManteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il·luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.Manteniment de pintura d’edificis i senyalització viària Aquesta oferta està convocada exclusivament en règim de promoció interna Data límit de presentació de candidatures: 16 de febrer de 2021 Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç Model d’instància, al següent enllaç: enllaç Actualització 17/02/2021, llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 23/02/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 01 de març de 2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 29/03/2021: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç...

Llegir més...

Ref. 5752. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA

Reus, 21/01/2021 Referencia 5752 Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a netejador/a per la societat Reus Mobilitat i Serveis SA Salari mensual brut: 1350,25 euros x 15 pagues Funcions bàsiques: Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts. Periode màxim d’inscripció: 05 de febrer de 2021 Procés selectiu exclusiu per persones que acreditin estar en possessió d’un garu de discapacitat del 33% o superior Bases i convocatòria, en aquest enllaç: enllaç Model d’instància, en aquest enllaç: enllaç Actualització 10 de febrer de 2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç Actualització 17 de febrer de 2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclsos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç: enllaç Actualització 01 de març de 2021: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç: enllaç Actualització 15 de març de 2021; resultats de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç: enllaç Actualització 16 d’abril de 2021: convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 19 d’abril de 2021: Correcció d’errades de la convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç Actualització 19/05/2021: resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç e-mail: relacions.laborals@reusmobilitat.cat REUS MOBILITAT I SERVEIS SA C/ Sardà i cailà sn, 2n pis ( Edifici mercat Central) 43201...

Llegir més...