ABONAMENT MENSUAL SENSE RESERVA DE PLAÇA

NORMES GENERALS

PRIMERA.- Les places d’aparcament han de ser utilitzades únicament i exclusivament per a l’estacionament del vehicle especificat en la present sol·licitud.

SEGONA.- El preu del servei s’abonarà per mesos avançats.

La societat està facultada en qualsevol moment, per revisar unilateralment les tarifes aplicades al servei.

NORMES PARTICULARS

L’usuari podrà estacionar en qualsevol de les places d’aparcament disponibles als pàrquings municipals que corresponguin a la modalitat d’abonament sol·licitada i al tipus de vehicle, sempre que estiguin lliures. L’abonament no suposa en cap cas, reserva exclusiva de plaça.

CONDICIONS GENERALS

PRIMERA.- L’interessat ha de signar el formulari de sol·licitud de servei i ha d’incloure la fotocòpia del DNI en cas presencial, o bé emplenar el formulari web en cas de fer-ho de manera telemàtica.

SEGONA.- La societat es reserva el dret d’acceptar les sol·licituds que excedeixin del nombre de places disponibles.

TERCERA.- L’acceptació de la sol·licitud no comporta per l’interessat l’adquisició d’un dret de plaça en exclusiva.

QUARTA.- La relació contractual que s’estableix entre la societat i els usuaris del servei, s’ha d’entendre tàcitament prorrogada en períodes mensuals successius, tret d’una comunicació per escrit de qualsevol d’ambdues parts amb un mes d’anticipació.

CINQUENA.- La societat no es responsabilitza dels accidents, danys, robatoris o subtraccions a les persones o als vehicles en la seva estada al recinte de l’aparcament.

Els usuaris són els responsables dels danys que causin a les instal·lacions o a altres usuaris, per dol, culpa negligència o infracció de les normes establertes per  la utilització del servei.

SISENA.- La prestació del servei cessarà per:

1r.- Voluntat de qualsevol d’ambdues parts manifestada per escrit amb un mes de preavís.

2n.- Incompliment de les normes aplicables a la utilització del servei d’estacionament.

3r.- Incompliment de les Condicions Generals del Servei.

SETENA.- La inobservança per part de l’abonat del termini de preavís establert en la clàusula quarta comportarà l’aplicació de l’import abonat en concepte de dipòsit com a quota mensual corresponent. La societat ha d’abonar a l’usuari  l’import del dipòsit, en cas que sigui procedent, en el moment que aquest li lliuri la targeta d’abonament.